הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השמאי המתלבט

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

29 במאי 2002 (י"ח בסיון התשס"ב)

שה. 2002-4294

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח

1. ליחידה לפניות הציבור הגיעה תלונת מבוטח על כי השמאי ששלחה חברת הביטוח שלו כדי לשום את הנזק שנגרם לרכבו שינה דעתו שלוש פעמים טרם הכריע סופית. הפער בין השומה הראשונית שניתנה ובין השומה הסופית אותה קבע השמאי עמד על עשרות אחוזים. משכך פנה המבוטח לשמאי מטעמו על מנת שישום את הנזק. משפנה המבוטח לחברת הביטוח על מנת שזו תשלם את שכר טירחתו של השמאי מטעמו סרבה זו בטענה שהיא כבר נשאה בעלות שכר הטירחה של השמאי מטעמה.

2. יודגש שחברת הביטוח לא הכחישה שהשמאי מטעמה שינה את חוות דעתו שלוש פעמים. כמו כן, לא ניתן היה ללמוד ממכתבי התגובה שהעבירה לעיוננו האם החליטה לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח ששולמו לו לפני או אחרי שהציג את חוות הדעת של השמאי מטעמו.

3. הואיל והמבוטח היה צריך לחזור ולפנות לשמאי של חברת הביטוח על מנת לקבל את המגיע לו והואיל ולא ברור האם שמאי החברה היה מתקן את חוות דעתו אילולא המציא המבוטח לחברת הביטוח חוות דעת של שמאי מטעמו ומה היו תגמולי הביטוח שחברת הביטוח היתה משלמת לו, התלונה הוכרעה כתלונה מוצדקת.

4. נדגיש, כי היחידה לפניות הציבור לא קיבלה הבהרות, לא מטעם השמאי ולא מטעם חברת הביטוח - מה ההסבר לפער המשמעותי שבין חוות הדעת הראשונה לחוות הדעת הסופית של השמאי מטעמה, למעט הטענה כי המבוטח הפעיל לחץ בהוכיחו לשמאי נזקים נוספים שלא נכללו בחוות הדעת הקודמת שנתן.

5. לא מקובל עלינו שעל מבוטח להצביע על הנזקים הישירים שנגרמו לרכבו, לדידנו זוהי חובתו של שמאי מטעם חברת הביטוח לברר את מלוא הנזקים שנגרמו וזאת בתום לב ובדרך נאותה.

6. בנסיבות אלה, איננו רואים בפעולתו של מבוטח שפנה לשמאי אחר מטעמו משום פעולה הסותרת את חובתו להקטין את הנזק ולפיכך, אם תומצא חשבונית מס כדין על הסכום שצורף כחשבון לשכר טירחת השמאי מטעמו של המתלונן, על חברת הביטוח לשלם למבוטח את הוצאותיו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מהמועד בו שילם את שכר הטירחה לשמאי ועד ליום התשלום בפועל.

7. הכרעה זו ניתנת על דעתה של עו"ד רחל רטוביץ.

8. בהתאם לקבוע בסעיף 102 לחוק בפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, יש לחברת הביטוח זכות לערער לבית המשפט המחוזי על החלטה זו תוך 45 יום מהמועד בו קיבלה אותה.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר