הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מבוטחים בעל כורחם

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

29 במאי 2002 (י"ח בסיון התשס"ב)

שה. 2002-4295

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים

1. ביחידה לפניות הציבור התקבלו מספר תלונות מהן עלה כי מבטח פלוני (להלן: המבטח) צירף את קהל מבוטחיו בביטוח בריאות לתכנית ביטוח בריאות מורחבת, ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית של המבוטחים להצטרפות. במכתב שנשלח לקהל המבוטחים, נדרשו מבוטחים שלא היו מעונינים להצטרף לתכנית האמורה, לפנות ביוזמתם למבטח ולהודיע על התנגדותם להצטרפות.

2. מתלונות אלו עלה כי המבוטחים שצורפו לתכנית חוייבו בדמי ביטוח חודשיים בסך של 9.90 ₪ לחודש. המבטח תיכנן לגבות את דמי הביטוח באמצעות הוראות קבע שנחתמו על-ידי המבוטחים בעת רכישת פוליסת ביטוח הבריאות המקורית.

3. היחידה לפניות הציבור סברה כי דרך פעולה זו של המבטח עומדת בניגוד לסעיף 6 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 לפיו: "קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף". עמדה זו הובהרה למבטח, אשר החליט לסגת מדרך פעולתו זו. בסופו של דבר, צורפו לתכנית הביטוח רק מבוטחים שהביעו את הסכמתם המפורשת להצטרפות.

בכבוד רב,

ירון אליאס, עו"ד

אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר