הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח להבדיל מערבות

חברת המהנדסים אשד חתמה על חוזה עם חברת המעליות ישראליפט.

בחוזה התחייבה אשד להתקין וליישם מערכת ממוחשבת במפעלה של ישראליפט.

לאחר חתימת החוזה, רכשה אשד מחברת הביטוח המגן פוליסת ביטוח, שבאה לכסות נזקים העלולים להתרחש במהלך העבודה שתבוצע על פי החוזה אצל ישראליפט.

מספר חודשים לאחר תחילת העבודה הסתכסכה אשד עם ישראליפט. החוזה בוטל. עבודת אשד הופסקה.

ישראליפט הגישה תביעה נגד אשד בסך של כחמישה מיליון דולר.

התביעה הוגשה בפני בורר על פי סעיף בוררות שהיה קיים בחוזה.

אשד פנתה להמגן ודרשה כי זו האחרונה תכסה כל חבות שתוטל על אשד על ידי הבורר.

המגן לא נענתה לדרישה. לטענתה אין כאן אירוע תאונתי. מדובר בסכסוך עסקי. בהפרות חוזיות. בין סכסוך מסוג זה לבין ביטוח אין ולא כלום.

המחלוקת בין אשד להמגן הועברה להכרעת השופט נסים ישעיה, מבית המשפט המחוזי בתל אביב.

השופט ישעיה בדק את כתבי הטענות שהחליפו ביניהם הצדדים בהליך הבוררות.

השופט מצא בכתב התביעה עילות תביעה חוזיות. טענות בדבר פיגורים במועד הספקת העבודה ובדבר פגמים שנפלו במוצרים שסופקו בטרם בוטל ההסכם.

בכתב ההגנה מצא השופט את טענת אשד כי ישראליפט רקחה נגדה מזימה וביקשה להשיג חינם אין כסף מערכת תפורה.

הנה כי כן, הסיק השופט, כתבי הטענות שהוחלפו בין ישראליפט לאשד מתמקדים במחלוקת המעוררת שאלה בסיסית ומרכזית אחת: האם הפרה אשד את התחייבויותיה כלפי ישראליפט. אין כל עילות תביעה אחרות. לא עילות תביעה חוזיות נוספות ואף לא עילות תביעה נזיקיות, כמו רשלנות.

האם הפרות ההסכם מצד אשד, כפי שמיוחס לה ע"י ישראליפט, הם אירועים המכוסים ע"י הפוליסות שהוציאה המגן, מקשה השופט.

הכסוי הבטוחי על פי הפוליסות כולל אמנם "פעולה בלתי תקינה", הכוללת בחובה גם הפרת התחייבות חוזית, אך זאת לגבי התחייבות לפעול או לבצע את העבודה במיומנות סבירה.

ישראליפט אינה מייחסת כל מעשה או מחדל רשלני לאשד ואף לא פעולות מוטעות, אלא הפרות מכוונות של ההסכם שנועדו לשפר את תנאי ההסכם לטובת אשד. לא ניתן לכנות התנהגות מעין זו, גם אם היא תוכח, התנהגות רשלנית, בלתי סבירה, או בלתי מיומנת ומקצועית.

אמנם ישראליפט תובעת סכומים מסויימים (שהם זניחים יחסית לסכום התביעה הכולל) בגין תיקון פגמים שהתגלו ברכיבים מסוימים. אך גם אלה אינם נובעים, בהכרח, מעבודה רשלנית או חסרת מיומנות של אשד ועובדיה.

בנסיבות אלה ברור, לדעת השופט, כי המונח "תביעה" - CLAIM - בפוליסה אינו כולל בחובו תביעות אשר הבסיס המשפטי, עליהן הן מבוססות, הוא הפרות של התחייבויות חוזיות מסוגים שונים.

פוליסת ביטוח מכסה את המבוטח מפני התרחשותם של אירועים בלתי צפויים או אירועים בעלי אופי תאונתי, שאין כל ודאות שיתרחשו, או יקרו בפועל ואשר התרחשותם אינה תלויה בכוונת המבוטח, או ברצונו.

שאם לא תאמר כן, אין לדבר על "פוליסת בטוח", אלא על ערבות שנטלה על עצמה המגן לקיום התחייבויותיה של אשד על פי ההסכם עם ישראליפט.

לא יכול להיות ספק כי לא להתחייבות בעלת אופי של ערבות התכוונו הצדדים.

לסיכום, הטרוניה כלפי אשד מתמקדת בהפרת הסכמים והתחייבויות.

בין שההתנהגות המפרה מצד אשד (אם הייתה כזו) הייתה מכוונת להביא לשיפור תנאי ההסכם לטובת אשד (כטענת ישראליפט) ובין אם לאו, הרי שמדובר, בכל מקרה, בהתנהגות מודעת אותה מייחסת ישראליפט לאשד ולא בהתנהגות רשלנית.

התנהגות רשלנית, מדרך הטבע ועל פי אופיה, אינה, בדרך כלל, מודעת או מכוונת ועל כן אינה מצביעה, כשלעצמה, על התרחשויות בלתי צפויות או ארועים בעלי אופי בטוחי.

לאור האמור דחה השופט את בקשתה של אשד לכפות על המגן לתת לה כיסוי מפני תביעת אשד.

בעניין זה הוגש ערעור והתקיים דיון בבית המשפט העליון. ראה הסקירה יעילות המחייבת המתנה


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא