הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

לקוקו זה לא נחשב

שתי הוראות דין, העוסקות דווקא בעניינים של צורה ולא של תוכן, עמדו במרכז הדיון בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב וחרצו את גורל תגמולי הביטוח של תמיר מסעוד.

הוראת הדין הראשונה מצויה בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. הוראה זו מחייבת את חברות הביטוח לפרט תנאים וסייגים בסמוך לחבות שאותה הם באים להגביל ולסייג, או לסמן את התנאים והסייגים בהבלטה מיוחדת.

הוראת דין שנייה מצויה בסעיף 3 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), התש"ם-1980. זו מבהירה כי את ההבלטה המיוחדת יש לבצע "על ידי שימוש באותיות שונות או בצבע שונה".

חברת הביטוח מעוז סירבה לשלם למסעוד את תגמולי הביטוח עבור גניבת רכבו בטענה שהפוליסה דרשה כי במונית תהיה מותקנת ביטכונית. בפועל, ביטכונית לא הייתה.

מסעוד מצדו טען כי מעוז לא עמדה בדרישות הצורניות של שתי הוראות הדין.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה עד לשולחנו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ונדונה בפני הרכב השופטים יוסף גולדברג, ד"ר אשר גרוניס ועוזי פוגלמן.

לא הייתה מחלוקת כי התנאי בנוגע לבטכונית לא נרשם בסמוך לפרק העוסק בגניבה. התנאי גם לא נרשם באותיות שונות, או בצבע שונה.

השוני בין תנאי המיגון לבין שאר הוראות מסמך הפוליסה התמצה בכך שהושם קו מקווקו לפניו וקו מקווקו לאחריו.

מעוז סברה כי די בכך לצורך דרישת ההבלטה.

השופטים נמנעים מלהכריע בשאלה אם הוראות הדין ממצות את הדרכים האפשריות ליצירת הבלטה מיוחדת.

אולם גם אם ניתן להבליט את תנאי המיגון בדרך אחרת מזו שפורטה בדין, קבעו השופטים, השוני בין התנאי המוקדם לבין שאר תנאי מסמך הפוליסה, המתמצה רק בקיומו של קו מקווקו לפניו וקו דומה אחריו, אינו מספיק. מה גם שאין זה הקו המקווקו היחיד. בדף עצמו קיימים קוים מקווקוים ומסגרות מקווקות נוספות.

לפיכך, פסקו השופטים, במקרה זה התנאי המוקדם לא הובלט כנדרש.

כעת הם פנו לבדוק, האם ידע מסעוד על קיומו של התנאי המוקדם.

ידיעת המבוטח בפועל, כך נקבע כבר בדעת רוב באחד מפסקי הדין של בית המשפט המחוזי, מאפשרת לחברת הביטוח להסתמך על התנאי המסייג את חבותה, גם אם לא הובלט (ע"א (ת"א) 1657/93 גרין נגד דולב חברה לביטוח בע"מ, פס"מ תשנ"ה(2) 397).

במהלך המשפט התברר כי מסעוד ידע כי תשלום תגמולי הביטוח במקרה גניבה מותנה בקיום מערכת מיגון כלשהי. הוא לא ידע כי הדרישה היא לבטכונית דווקא.

בנסיבות אלה, קובעים השופטים, לא הייתה למסעוד ידיעה על הדרישה הקונקרטית למערכת מיגון מסוג בטכונית, כפי שמופיעה בתנאי המוקדם.

לאור כל אלה חייבו השופטים פה אחד את מעוז בתשלום תגמולי הביטוח בגין הגניבה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא