הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התנהגות מבטח בשלב מכירת הפוליסה

דניאלה בורובסקי היא עורכת דין שכירה. מעבידה רכש עבורה פוליסת "עדיף מנהלים" בחברת הביטוח מנורה.

לפי תכנית הביטוח שנמכרה לבורובסקי, 75 אחוז מהפרמיה הוקצו לחיסכון ו - 25 אחוז לכיסוי ביטוחי בגין מקרה מוות.

באחד הימים גילתה בורובסקי, כך לגרסתה, כי באמתחתה של מנורה היו מצויים כיסויים ביטוחיים זהים לאלה שנמכרו לבורובסקי, בעלות נמוכה באופן משמעותי, מעלות הפוליסה שנמכרה לבורובסקי.

בורובסקי באה בטרוניה אל מנורה, על כך שבשלב המשא ומתן לפני כריתת הביטוח, מנורה לא גילתה לה כי ניתן לרכוש אצלה, ביטוח זהה בתנאים טובים יותר.

בורובסקי הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב להשבת הכספים ששולמו לביטוח המנהלים.

בורובסקי ביקשה גם כי התביעה שלה תאושר כתביעה ייצוגית.

התובענה הובאה בפניה של השופטת ד"ר דרורה פלפל.

בתחילת המשפט העלתה מנורה טענה מקדמית לפיה הסמכות הייחודית לדון בתובענה נתונה לבית הדין האזורי לעבודה מכוח סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969.

השאלה למי הסמכות לדון בתביעה, סברה השופטת פלפל, תקבע על פי סעיף 24(א)(3) לחוק הקובע כדלקמן:

"לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון- ...(3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי הענין, וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד;"

במקרה שלפנינו תביעת בורובסקי נובעת מהתנהגות קופת הגמל בשלב הטרום חוזי, קבעה השופטת. אין המדובר בתביעה שעניינה עצם החברות בקופה.

סמכותו הייחודית של בית הדין האזורי לעבודה מתרכזת ביחסי עבודה, במובן הרחב, ולכל היותר באיזור הדמדומים של שלב המשא ומתן לכריתת חוזה העבודה ושלב פקיעת חוזה העבודה.

במקרה זה עילת התביעה נסובה על כך שחברת הביטוח לא גילתה לבורובסקי אודות תנאי ביטוח טובים יותר. מה שעומד על הפרק אינו יחסי עבודה, אלא התנהגות חברת הביטוח, אמנם קופת הגמל, אך במסגרת פעילותה הביטוחית.

על יסוד האמור לעיל דחתה השופטת פלפל את טענתה של מנורה בדבר סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה לדון בתובענה. לקבלת הסקירה המלאה של פסק הדין לחץ כאן.

מנורה לא התייאשה והגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

גם השופטת דליה דורנר, מבית המשפט העליון, דחתה את בקשת מנורה להעברת הדיון בתביעה לבית הדין לעבודה. השופטת קבעה כי תביעת בורובסקי נגד מנורה אכן אינה נובעת מחברותה בקופת גמל, אלא מהתנהגותה של מנורה במסגרת המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח.

התנהגות מנורה בשלב הטרום חוזי תיבדק במסגרת בירור התביעה על פי אמות המידה הנדרשות מכל מבטחת אחרת, אף אם אינה בגדר "קופת גמל" כהגדרתה בחוק, ואף אם אינה מציעה חוזה לביטוח חיים.

השופטת דורנר דחתה גם את טענת מנורה כי בורובסקי מבקשת "לחייב את חברות הביטוח לשנות את טיב ביטוח המנהלים, הרכבו ותנאיו". לפיכך המשיכה מנורה, תביעת בורובסקי נובעת מן החברות בקופת הגמל ויש לה משמעות לכלל העובדים והמעבידים במדינה. מן הראוי אם כן שבית הדין לעבודה ידון בה.

השופטת ציינה כי עיון בכתב תביעתה של בורובסקי מגלה שהיא אינה מעלה בדעתה כלל אפשרות לחייב את חברות הביטוח לבצע שינויים בטיב הרכב ותנאי ביטוח המנהלים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא