הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

מסלק תביעות גם הוא מבטח

נורויץ יוניון היא חברת ביטוח זרה שקיבלה מהמפקח על הביטוח רישיון "מבטח" לעסוק בישראל בעסקי ביטוח.

לפני כשמונה עשרה שנה חדלה נורויץ יוניון להנפיק פוליסות חדשות בישראל. מאז עסקה אך ורק בסילוק תביעות מכוח הפוליסות הקיימות.

על מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, מוטל מס הקרוי מס שכר וריווח מכוח חוק מס ערך מוסף.

נורויץ יוניון דרשה מרשויות המס לבטל את סיווגה כ"מבטח" באופן רטרואקטיבי מהמועד בו חדלה להנפיק פוליסות חדשות. מי שעוסק רק בסילוק תביעות, טענה נורויץ יוניון, אינו נחשב למבטח וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח אינו חל עליו.

הסכסוך הגיע עד לשולחנם של השופטים טובה שטרסברג-כהן, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק והשופט תאודור אור.

אמנם, הבהירה השופטת שטרסברג-כהן, סעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח מגדיר "עיסוק בביטוח" כ"התקשרות דרך עסק בחוזי ביטוח", וחברת נורויץ יוניון לא עסקה בתקופה הרלבנטית בהתקשרויות בחוזי ביטוח. אך מכאן לא משתמע שרק הנפקת פוליסות, היא עיסוק בביטוח.

התקשרות בחוזי ביטוח אינה מתמצית בכריתת חוזה. היא כוללת גם טיפול בחוזי הביטוח שנכרתו ונמשכת לאורך כל שלבי חייו של החוזה, עד לסילוק התביעה, קבעה השופטת.

פעילות של סילוק תביעות על פי פוליסות ביטוח קיימות, היא פעילות ביטוחית מובהקת. עסקי ביטוח כוללים מעצם טבעם גם פעילות של סילוק תביעות לפי פוליסות קיימות. משהצטמצמה הפעילות לסילוק תביעות קיימות בלבד, אין לגרוס כי נפסק העיסוק בביטוח. די בפעילות כזו של סילוק תביעות כדי לבסס קיומו של עיסוק בביטוח.

מסקנה זו מתחייבת גם לאור חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981 המכסה פעילות ביטוחית מקיפה ולא רק הנפקת פוליסות, וגם מכוח חוק הפיקוח על עסקי ביטוח המטיל פיקוח על מגוון רחב של פעילות המבטח, ולא רק על הנפקת פוליסות הביטוח.

סיכומו של דבר, מדגישה השופטת, גם חברה שעיסוקה מתמצה בסילוק תביעות על פי פוליסות קיימות, היא חברה העוסקת בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, למרות שהיא לא מנפיקה פוליסות. חברה כזו נחשבת ל"מבטח". חברה כזו חייבת ברשיון מבטח, והיא כפופה לכל הוראותיו הרלבנטיות של חוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

השופטים ברק ואור הצטרפו בהסכמה לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן.

על יסוד האמור לעיל נדחתה בקשתה של נורויץ יוניון שלא לראות בה "מבטח".


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא