הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שינוי תקנון הפוגע בזכויות קנין

אליעזר ברנשטיין נפטר.

בקופות הגמל תמר וגפן, בהן היה ברנשטיין חבר, היה רשום בנו כמוטב. אלא שהבן נפטר לפני האב.

כאשר הבן נפטר, האב לא קבע מוטב אחר במקומו, אלא השאיר אחריו צוואה, בה קבע כי את כספיו ירשו יורשיו החוקיים.

בתקנון קופות הגמל, לא היה קיים הסדר למצב בו המוטב נפטר לפני העמית. מספר חודשים לפני פטירתו של הבן התקיימה אסיפה כללית של קופות הגמל ושונה התקנון. השינוי קבע כי במקרה של מות המוטב לפני העמית, יזכו בסכומים היורשים החוקיים של המוטב.

בין יורשי האב לבין יורשי הבן, התעוררה מחלוקת מי יקבל את כספי קופות הגמל- יורשי האב-העמית, ברוח צוואתו, או יורשי הבן-המוטב, ברוח התיקון לתקנון קופות הגמל.

ההכרעה במחלוקת הובאה בפני הרכב השופטות שרה ברוש, עדנה קפלן-הגלר ודרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

השינוי בתקנון קופות הגמל, נעשה על פי החלטת האסיפה הכללית המיוחדת.

שינוי הנהנים מהווה פגיעה מהותית בזכותו של העמית לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו, קבעה השופטת שרה ברוש. זוהי פגיעה בזכות הקניין, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

שינוי מהותי זה לא הובא לידיעת העמית, לא לפני שינוי התקנון ולא לאחריו.

אכן לקופת הגמל הסמכות לשנות את מצבו המשפטי של העמית. אולם, על קופת הגמל החובה להפעיל סמכות זו בתום לב ובדרך המקובלת המגלמת בתוכה את החובה להודיע לעמית על שינוי מצבו המשפטי בעניין עקרוני ומהותי כזה, ציינה השופטת ברוש. חובת ההודעה לעמית על השינוי אינה מופיעה בתקנון אך היא גלומה בחובת תום הלב.

קופת הגמל אינה יכולה לפעול בשרירות לב. על קופת הגמל להתחשב בציפיות הסבירות של העמית ובמטרה העומדת ביסודה, היא מתן האפשרות לעמית לעשות ברכושו על פי רצונו ושאיפתו להעניק את כספיו לאשר יחפוץ ליבו.

בחובת ההודעה לעמית על שינוי התקנון, גלום הרעיון לתת לעמית אפשרות לדעת מבעוד מועד על הצורך בהתאמת ההוראות שנתן לקופות הגמל, למצב המשפטי שנוצר לאור שינוי הוראות התקנון.

בכך שקופות הגמל לא נתנו לעמיתים הודעה על שינוי התקנון בנוגע לנהנים, הן הפרו את חובת ההתנהגות בתום לב ובדרך המקובלת. לכן, שינוי התקנון בכל הנוגע לנהנים, אינו נכנס לתוקף כל עוד לא ניתנה הודעה כדין לעמיתים.

המסקנה היא כי לשינוי התקנון אין כל תוקף ולכן גוברת צוואתו של העמית, אליעזר ברנשטיין ז"ל, כי יורשיו החוקיים הם שירשו את כספי קופות הגמל.

השופטות קפלן-הגלר ופלפל הצטרפו לפסק דינה של השופטת ברוש.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא