Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

מחיר מחירון ללא הפחתות

רכבו של יפים קיטנברג נגנב. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף אצל חברת הביטוח אריה.

הפרמיה נגבתה על פי מחיר המחירון של הרכב, אולם בפוליסה עצמה לא היה נקוב סכום הביטוח.

בעת שחברת אריה באה לפצותו, היא ניכתה מסכום הפיצוי סכומים בשל היות הרכב "יד שלישית", בעלות קודמת של חברה, ותאונות קודמות.

קיטנברג סבר שהוא זכאי לפיצוי בגין שווי הרכב לפי מחיר המחירון, ולא שוויו הריאלי של הרכב בעת גניבתו, מאחר והפרמיה שנגבתה ממנו הייתה בהתאם לערך הרכב לפי המחירון.

המחלוקת בין הצדדים הובאה בפניה של השופטת יעל קלוגמן מבית משפט לתביעות קטנות בנתניה.

השופטת קיבל את תביעתו של קיטנברג בהסתמכו על חוזר שניתן בתאריך 22.11.98 על ידי עו"ד רטוביץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

בחוזר זה קובעת עו"ד רטוביץ כי הנוהג של חברות הביטוח לגבות פרמיה בהתאם לערך הרכב לפי מחיר מחירון, מבלי לציין את סכום הביטוח בפוליסה, אך לשלם תגמולי ביטוח בהתאם לערכו הריאלי של הרכב, הוא נוהג בלתי חוקי ולכן אם לא ננקב סכום הביטוח בפוליסה, יש להסתמך על הערך המלא של הרכב לפי מחיר מחירון.

על יסוד חוזר זה, חייבה השופטת יעל קלוגמן את אריה, לשלם לקיטנברג תגמולי ביטוח לפי מחיר המחירון של הרכב ללא הפחתות.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא