הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התיישנות כפל ביטוח

ביטוח כפל הוא מצב בו נכס אחד מבוטח בפני אותו סיכון אצל יותר מחברת ביטוח אחת לתקופות חופפות.

סעיף 59(ג) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981 קובע כי "בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף".

סעיף 59(ד) לחוק חוזה הביטוח מתייחס לחלוקת הנטל בין חברות הביטוח במצב של ביטוח כפל וקובע כי "המבטחים ישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח".

בהקשר זה עולה השאלה מהי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה בגין ביטוח כפל, האם תקופת ההתיישנות המיוחדת של 3 שנים הקבועה בחוק חוזה הביטוח או תקופת ההתיישנות הרגילה של 7 שנים הקבועה בחוק ההתיישנות?

חברת הביטוח המגן שילמה למבוטחת שלה תגמולי ביטוח על יסוד פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בגין אירוע ביטוחי.

חברת סולל בונה הייתה מבוטחת באותו זמן בחברת הביטוח הסנה, והסנה פיצתה אותה בגין אותו אירוע.

המגן טענה כי הסכומים שקיבלה סולל בונה מחברת הסנה הם למעשה פיצויים עבור נזקים שנגרמו למבוטחת שלה.

בנסיבות אלה, הוסיפה המגן, סולל בונה באה בנעליה של חברת הסנה, ועל יסוד דיני כפל ביטוח עליה לשפות את המגן על פי חלקה של הסנה.

המגן הגישה את תביעתה נגד סולל בונה לאחר חלוף 3 שנים ממועד קרות האירוע הביטוחי.

בין אם נראה בתביעה תביעה בין מבטחים בעילה של כפל ביטוח ובין אם נראה בתביעה תביעה על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט או בעילה מעין חוזית, אחת היא כי תקופת ההתיישנות היא 7 שנים ולא 3 שנים, פסקה השופטת פליגלמן.

נניח מצב בו המבוטח תובע את אחד מהמבטחים ביום האחרון לתקופת ההתיישנות, שמשכה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. במקרה כזה אם נקבל את הטענה כי תקופת ההתיישנות לתביעה בגין ביטוח כפל היא גם 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, יוצא שהמבטח המשלם למבוטחו לא יוכל לתבוע השתתפות מהמבטחים האחרים.

תוצאה זו היא בלתי צודקת במובהק, ובלשונה של השופטת פליגלמן:

    "מצב דברים זה אין הדעת סובלת שכן תמצא כי מכח שרירות ליבו של המבוטח שהמתין בהגשת תביעתו עד יום לפני תום תקופת ההתיישנות ימצא אותו מבטח כנגדו בחר להגיש את תביעתו, יוצא וידיו על ראשו וזכותו להפרע ולגבות את זכותו להשתתפות נמוגה יום לאחר מכן וכפועל יוצא מכך התעשר המבטח בכפל ביטוח שלא כדין".

לכן תקופת ההתיישנות בתביעה שבין מבטח למבטח בגין הזכות להשתתפות (ביטוח כפל) היא 7 שנים על פי חוק ההתיישנות ולא 3 שנים לפי סעיף 31 לחוק ההתיישנות.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא