הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

של מי רשימת הלקוחות הזו?

סוכנות הביטוח בית המונית, מתמחה בתחום ביטוח מוניות.

בני לב הוא סוכן ביטוח עצמאי, המתמחה גם הוא בתחום ביטוח מוניות.

בין בית המונית, לבין בני לב, נחתם הסכם, לפיו לב יפעל לקבל הצעות ביטוח מבעלי מוניות ויסכם את תנאי ההתקשרות באמצעות חברת הביטוח אריה, על פי מסגרת שתקבע על ידי סוכנות בית המונית.

עוד סוכם כי שמו של לב יצוין בפוליסה כסוכן ביטוח, וכמספר הסוכן ירשם שמה של סוכנות בית המונית.

בתקופת הפעילות המשותפת הביא לב לכך שהוצאו כאלף פוליסות ביטוח למוניות.

באחד הימים הודיעה בית המונית ללב על הפסקת הפעילות המשותפת.

בעקבות הפסקת הפעילות המשותפת, עתרה בית המונית לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה שזה יאסור על לב פניה ללקוחות המשותפים במשך שלושה חדשים מתום תקופת הביטוח של כל לקוח. לטענת בית המונית רשימת הלקוחות היא קניינה. כן הופקדו, לטענתה, בידי לב סודות מסחריים שעיקרם תעריפי ביטוח והטבות.

העתירה הובאה בפניו של השופט יהודה זפט.

טענתה של בית המונית כי רשימת הלקוחות היא קניינה, נדחתה על ידי השופט זפט. האנלוגיה שניסתה בית המונית לעשות בין יחסי סוכן וסוכן משנה לבין יחסי יצרן ומפיץ, לא הרשימה את השופט.

אנלוגיה זו אינה במקומה. בעוד שביחסי יצרן-מפיץ כל אחד מהצדדים עוסק בתחום שונה, סוכן וסוכן משנה עוסקים באותו תחום. ללב יש אותו אינטרס לגיטימי לשמור על הקשר עם הלקוח כדי להוסיף ולבטחו גם בשנים הבאות.

טענתה של בית המונית כי בידי לב הופקדו סודות מסחריים נדחתה אף היא. מידע מפורט על הפרמיות וההנחות הנהוגות בחברת אריה ניתן לקבל בקלות באמצעות מבוטחיה הרבים של חברת אריה, או על ידי פניה לבית המונית לצורך בירור התנאים המוצעים על ידה לבעלי המוניות. לפיכך לא מדובר בסוד מסחרי.

גם הסעד המבוקש מעיד כי לא על הסוד המסחרי מבקשת בית המונית להגן, אלא על עצם יכולתו של לב לפנות אל הלקוחות ולהציע להם את שרותיו בתום תקופת הפוליסה.

צפייתו הסבירה של לב בתום שנת הביטוח היא, כי הלקוח יוסיף ויבטח את מוניתו באמצעותו. משהופסקו קשרי העבודה בין הצדדים, תמצא הגשמת ציפייתו של לב מקופחת אם לא תינתן לו האפשרות לנסות להתחרות בבית המונית.

נסיונה של בית המונית למנוע מלב תחרות חופשית מהווה הגבלה בלתי סבירה על חופש העיסוק של לב.

הגבלה זו היא בלתי ראויה ונוגדת את אינטרס הציבור, הוסיף השופט זפט. מה גם שבית המונית לא טרחה להסכים עם לב מראש ולהחתימו על איסור פנייה ללקוחות לאחר הפסקת הקשר בין הצדדים.

על יסוד האמור לעיל נדחתה עתירתה של סוכנות בית המונית וללב ניתן חופש הפעולה לפנות ללקוחות המשותפים.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא