הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול שאינו ביטול

ורד זגורי בטחה את רכבה בביטוח מקיף בחברת הביטוח אליהו באמצעות הוראת קבע. בשלב מסוים הוראת הקבע לא כובדה.

בעקבות זאת אליהו שיגרה לזגורי מכתב בדואר רשום בו נכתב:

    "הננו להפנות את תשומת לבך, כי באם תוך 15 יום מתאריך מכתבנו זה, לא יסולק החוב האמור לעיל... תבוטל הפוליסה בהתאם להוראת החוק כעבור 21 יום נוספים. נא ראה מכתבנו זה כהודעה במכתב על בטול הפוליסה...בהתאם לסעיף 15 לחוק חוזה הבטוח...".
משלא שילמה זגורי את החוב, ביטלה אליהו בספריה את הפוליסה. מספר ימים לאחר ביטול הפוליסה נגנב רכבה של זגורי. דרישה לתשלום תגמולי ביטוח שהגישה זגורי, נדחתה על ידי אליהו בטענה כי הפוליסה בוטלה.

האם הפוליסה בוטלה כדין? זו השאלה בה נדרשה להכריע השופטת אסתר באום-ניקוטרה מבית משפט השלום בפתח-תקוה, בפניה נתבררה התובענה.

סעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 קובע:

    "לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".
על פי סעיף 39(ב) לחוק חוזה הביטוח לא ניתן להתנות על סעיף 15 אלא לטובת המבוטח או המוטב.

השאלה היא האם די במכתב ביטול אחד לפי החוק או שמא יש צורך במשלוח שני מכתבים.

נוסחו של סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח הוא ברור ומפורש. לפי הסעיף, בטרם מבטל המבטח את הפוליסה עליו לשלוח שתי הודעות נפרדות בכתב, פסקה השופטת באום-ניקוטרה.

מדובר בשלושה שלבים:

השלב הראשון- דמי הביטוח לא שולמו במועדם.

השלב השני- דרישה בכתב לבצע התשלום תוך 15 יום.

השלב השלישי- הודעה שהפוליסה תתבטל כעבור 21 יום.

המבטח אינו רשאי לשלוח הודעת ביטול לפני עבור 15 ימים מן היום בו על פי השלב השני נמסרה למבוטח דרישת התשלום בכתב.

אליהו לא פעלה בהתאם לחוק ושלחה לזגורי רק מכתב דרישה. היא נותרה בשלב השני. אליהו לא עברה לשלב השלישי, הוא שלב הודעת הביטול.

מאחר ואליהו לא שיגרה לזגורי שתי הודעות נפרדות (דרישה והודעת ביטול), הרי שביטול הפוליסה נעשה שלא כדין. אליהו חויבה לפיכך במלוא תשלום דמי הגניבה.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא