הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כיסוי להסעת נוסעים מעל המותר

דניאל לוי הסיע אוטובוס זעיר ובו 14 נוסעים, בנוסף על לוי עצמו. ארעה תאונה ומספר נוסעים נפצעו.

בעת התאונה החזיק לוי ברשיון נהיגה מדרגה 03. רשיון זה מתיר הסעת אוטובוס זעיר ובו עד 11 נוסעים, מלבד הנהג.

מספר הנוסעים שהיו בפועל באוטובוס הזעיר שהוסע על ידי לוי חייב רשיון נהיגה מדרגה 06.

בתעודת הביטוח שהוציאה חברת הביטוח הפניקס לא צוין מספר מקסימלי של נוסעים המותר להסעה.

יחד עם זאת, סעיף 7 לפוליסת הביטוח קבע כי הנהיגה ברכב מותרת "בתנאי שהאדם הנוהג הינו בעל רשיון בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב הנקוב בתעודה...".

המחלוקת בשאלה אם לוי נחשב כמי שבידיו רשיון בר תוקף לנהיגת אוטובוס זעיר ובו 14 נוסעים, הובאה להכרעה בפני השופטת שושנה אלמגור מבית משפט השלום בתל-אביב.

המלה "בתעודה" המופיעה בסעיף 7 לפוליסת הביטוח, מבהירה השופטת, מכוונת לכך שההיתר לנהוג ברכב, מהיבט הביטוח, ייבחן על פי התאמת רשיון הנהיגה לסוג כלי הרכב הנקוב בתעודת ביטוח החובה. לו כוונת המבטחת הייתה שתהיה התאמה בין רשיון הנהיגה לבין מספר הנוסעים בפועל המצוי ברכב, היה עליה לציין זאת במפורש.

המונח "סוג הרכב" המופיע בסעיף 7 לפוליסה לא כולל התייחסות למספר הנוסעים.

כל עוד מספר הנוסעים אינו חלק מסיווג כלי הרכב המבוטח, יש לבחון את סוגו על פי תיאורו בפוליסה, דהיינו, רכב פרטי, מסחרי, אוטובוס זעיר וכיו"ב.

במקרה זה, לא הוסעו יותר נוסעים מהמותר על פי רשיון הרכב, אלא מעל המותר על פי רשיון הנהיגה של הנהג. אלא שזה אינו מהווה פרמטר לקביעת סוג הרכב.

רשיון הנהיגה שהחזיק לוי התיר לו לנהוג באוטובוס זעיר עד 11 נוסעים, מלבד הנהג. רשיון הנהיגה של לוי התאים לנהיגת כלי רכב "מסוג כלי הרכב הנקוב בתעודה". לא הוכח כי נדרשים כישורי נהיגה ומיומנות שונים לנהיגה באוטובוס זעיר המורשה להסיע עד 15 נוסעים, בשונה מאוטובוס זעיר המורשה להסיע עד 11 נוסעים, עד כדי כך שמדובר בסוג רכב שונה.

השופטת אלמגור הוסיפה:

    "אין ספק כי הנהג עבר על תקנות התעבורה בהסיעו נוסעים מעל המספר המותר לו על פי רשיון הנהיגה שלו, אך עבירה זו מהווה הפרת תנאי ברשיון הנהיגה, אין בה משום העדר רשיון ל"סוג כלי הרכב"".

אי קיום תקנות התעבורה אינו משחרר את חברת הביטוח מחבותה, הוסיפה השופטת. מרבית התאונות נגרמות אגב ביצוע עבירה על פי פקודת התעבורה, או תקנות התעבורה. זה הוא חלק מהסיכון שחברת הביטוח נוטלת על עצמה ובהתאם לכך מתמחרת את שיעורי הביטוח.

על יסוד האמור לעיל קבעה השופטת אלמגור כי חרף העובדה שלוי הסיע ברכב יותר נוסעים מהמותר על פי רשיון הנהיגה, התאונה מכוסה בפוליסת ביטוח החובה שהוצאה לרכב.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא