הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הזדמנות נוספת לצרף תצהיר

יעיש ומרים פינטו נטלו הלוואה מבנק לאומי. לצורך הבטחת פרעון ההלוואה משכנו בני הזוג פינטו את דירת מגוריהם. בני הזוג פינטו פיגרו בהחזר תשלומי ההלוואה. בנק לאומי החל בהליכי מימוש שטר המשכון בהוצאה לפועל. פינטו התגוננו בטענת "פרעתי", אולם ראש ההוצאה לפועל דחה את טענתם כיוון שלא עמדו בנטל להוכיח שפרעו את מלוא חובם.

בני הזוג פינטו ערערו על החלטת ראש ההוצאה לפועל לבית משפט המחוזי. בפתח הערעור טען בנק לאומי שיש לדחות על הסף את הערעור מאחר ופינטו לא צרפו לערעורם תצהיר לאימות טענותיהם העובדתיות, כפי שהתקנות מחייבות לעשות. בית המשפט המחוזי קיבל את טענתו המקדמית של בנק לאומי ודחה על הסף את ערעורם של בני הזוג פינטו.

על החלטה זו של בית המשפט המחוזי, הגישו בני הזוג פינטו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בקשת רשות הערעור הובאה בפניה של השופטת אילה פרוקצ'יה אשר החליטה לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור.

השופטת פרוקצ'יה מפנה את תשומת הלב לכך כי אכן תקנה 120(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, תשכ"ח- 1979 קובעת שבערעור המוגש על החלטת ההוצאה לפועל, חובה לצרף תצהיר לאימות העובדות המצוינות בערעור.

ערעורים על החלטות ראש ההוצאה לפועל נושאים אופי מיוחד. הם פותחים לדיון בפני ערכאת הערעור לא רק שאלות משפטיות, כפי שנהוג בדרך כלל בערעור, אלא גם שאלות עובדתיות. לכן אם יש צורך לברר בערעור עובדות, על המערער להגיש תצהיר ולצרף את כל המסמכים עליהם הוא מבקש להסתמך. לצד השני קיימת זכות נגדית להגיש תצהיר בלוויית המסמכים שהוא מבקש להישען עליהם.

ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל צריך לכלול תצהיר אם כרוך בו בירור עובדתי, אפילו אם עובדות אלה כבר הועלו בתצהיר ואפילו שתצהיא זה כבר הוגש בפני ראש ההוצאה לפועל.

עם זאת, הדגישה השופטת פרוקצ'יה, כאשר הערעור נסב על טענות משפטיות בלבד, ואין עובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים, אין חובה לצרף תצהיר לערעור.

יוצא, איפוא, כי משנותרה מחלוקת עובדתית בערעור, אפילו לא היה בדעתם של בני הזוג פינטו להעלות טענות עובדתיות נוספות מעבר לאלה שנרשמו כבר בתצהיר שהוגש לראש ההוצאה לפועל, היה עליהם להגיש תצהיר לאימות העובדות. משלא עשו כן, לקה ערעורם בחסר.

יחד עם זאת, הוסיפה השופטת פרוקצ'יה, שורת הצדק מחייבת כי תינתן לבני הזוג פינטו הזדמנות לתקן את הליקוי בהגשת תצהיר כדין כדי שיוכלו למצות את יומם בערעור בבית המשפט המחוזי.

מדובר בהליך שמבחינת בני הזוג פינטו עשוי להיות הרה-גורל. מימוש משכון על דירת מגוריהם עלול להוביל לפינויים. נסיבות מיוחדות אלה מצדיקות הליכה לקראת בני הזוג פינטו.

פתרון זה עולה בקנה אחד עם רוחה של תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 המסמיך את בית המשפט בכל עת לתקן פגם בהליך וליתן הוראות בדבר הוצאות או בעניינים אחרים ככל שיראה לו צודק וזאת כדי לברר מה הן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

השופטת הורתה לפיכך להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי לצורך שמיעת ערעורם של בני הזוג פינטו תוך מתן אפשרות לבני הזוג פינטו לתקן את הפגם בערעורם על ידי הגשת תצהיר לאימות העובדות ולצרף את המסמכים הרלבנטיים. לבנק לאומי ניתנה האפשרות להגיש תצהיר תשובה והמסמכים עליהם הוא מבקש להסתמך.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא