הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שינוי דרגת נכות מצמיתה לזמנית כטעות קולמוס

העובדות

סיוון להבי נפגע בלבנון מיריית טיל סאגר. להבי נפצע ברגלו הימנית לכל אורכה.

ועדה רפואית בדרגה הראשונה קבעה ללהבי דרגת נכות בשיעור 10% בגין הפגיעה ברגל. הועדה הרפואית לא קבעה דרגת נכות בגין הצלקות.

הועדה הרפואית העליונה קיבלה את ערעורו של להבי וקבעה לו 20% נכות על מצב לאחר שברים ברגל ועוד 10% בגין צלקות מכערות ומכאיבות. דרגות הנכות נקבעו לצמיתות.

הממונה הארצי על הועדות הרפואיות ויו"ר שלהן, ד"ר חרמוש, החזיר את התיק לועדה העליונה ובו ביקש מחברי הועדה לנמק מדוע דרגת הנכות לגבי השברים היא לצמיתות, זאת בהתחשב בהערה של הועדה הראשונה על אפשרות ביטול דרגת הנכות לאחר שיוצא המסמר מהירך.

הועדה הרפואית העליונה תיקנה את דרגת הנכות ורשמה אותה לזמנית במקום לצמיתות. הועדה קבעה כי חלה טעות קולמוס ודרגת הנכות אמורה הייתה להיות זמנית.

להבי ערער על החלטת הועדה הרפואית העליונה להפוך את דרגת הנכות הצמיתה לזמנית.

החזרת התיק לועדה הרפואית העליונה

השופט חיים פורת מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בפניו נדון ערעורו של להבי, קבע כי הערעור מוצדק.

הועדה הרפואית העליונה נהגה בהתאם לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד- 1964 שעה שהעבירה לעיון יו"ר הועדות הרפואיות את ההחלטה בעניין להבי.

יו"ר הועדות הרפואיות עיין בתיק והחזיר את התיק לועדה הרפואית העליונה לדיון משלים על אפשרות ביטול דרגת הנכות לאחר שיוצא המסמר מהירך.

דיון מחודש בלי נוכחות הנכה

להבי טען כי היה צריך להזמינו לדיון המשלים.

תיק שמוחזר על ידי יו"ר הועדה לועדה, הוא בגדר עבודתה הפנימית של הועדה, ציין השופט פורת.

נוהל זה דומה למציאות הקיימת בבתי המשפט מקום בו דן בתיק הרכב של שלושה כאשר חברי ההרכב מחליפים ביניהם דעות עד שניתן פסק דין חתום על ידי ההרכב בשלמותו.

אולם, הוסיף השופט פורת, יש מקרים בהם מן הראוי שיתקיים דיון בנוכחות הצדדים. במקרה זה היה צורך להזמין את להבי לדיון המשלים בגלל שאלות עובדתיות שעלו ושלא באו לידי ביטוי בפרוטוקול.

מעבר לכך נפלו מספר משגים בדיון החוזר שקיימה הועדה הרפואית העליונה.

העדר חתימות כל הרופאים

בפרוטוקול הדיון החוזר מצוינים שמות שלושה רופאים. אולם על גבי הפרוטוקול מופיעות חתימות של שניים מתוך הרופאים בלבד. אין שום ביטחון שהרופא השלישי השתתף באותה ועדה משלימה. שני הרופאים שנכחו היו רופא אורטופד ורופא פלסטיקאי. הרופא שחסר היה רופא אורטופד.

הדיון המשלים התייחס לנכות אורטופדית. בדיון זה היה חסר רופא אורטופד, שהוא משמעותי בסוגייה אורטופדית. כך יצא שבועדה המשלימה נכחו "50% מהאורטופדים". זהו פגם מהותי.

תיקון טעות קולמוס

זאת ועוד, הועדה הרפואית העליונה ראתה בשינוי, תיקון של טעות קולמוס. אולם לא מדובר בטעות קולמוס אלא בשינוי מהותי. שכן, הועדה הרפואית העליונה ציינה בפרוטוקול כי דרגת הנכות נקבעת לצמיתות. נראה, איפוא, כי הועדה התכוונה מלכתחילה לקבוע דרגת נכות צמיתה, ולא זמנית. לכן לא מדובר בטעות קולמוס.

ליו"ר הועדות הרפואיות יש סמכות לתקן טעות קולמוס. לו היה מדובר בטעות קולמוס היה יו"ר מתקן את הטעות. היו"ר לא תיקן את הטעות אלא החזיר את התיק לועדה הרפואית העליונה.

הועדה הרפואית אינה דרג מטפל

הועדה הרפואית כתבה כהערה והמלצה להוציא את המסמר מרגלו של להבי. אין בתיק שום מסמך המכתיב מבחינה רפואית טיפול כזה. לא הוכח כי להבי מסכים לעבור ניתוח להוצאת המסמר מרגלו. הועדה הרפואית אינה מהווה דרג מטפל, אלא דרג המוסמך לקבוע דרגות נכות. ההמלצה אינה מנומקת והיא לא ניתנה בעקבות חילופי דברים עם להבי.

רק אם יוצא המסמר, קבע השופט פורת, אפשר יהיה לבחון את ביטול דרגת הנכות או הפיכתה מצמיתה לזמנית. רק אז ניתן יהיה לבחון אם חלה הטבה או לא חלה הטבה. אם המסמר לא יוצא אין בסיס לסברה שדרגת הנכות תשתנה.

הועדה הרפואית העליונה לא היתה חייבת לנמק מדוע קבעה את דרגת הנכות כצמיתה. להיפך, הועדה הרפואית העליונה היתה חייבת בהנמקה מבוססת מדוע דרגת הנכות לא תהיה צמיתה.

אין מקום להחזיר את התיק לדיון חוזר ומשלים לועדה הרפואית העליונה, אלא לאחר שלהבי יאות לטיפול רפואי להוצאת המסמר. במקרה זה קצין התגמולים יוכל ליזום דיון חוזר להפחתת דרגת הנכות.

התוצאה

על יסוד האמור לעיל בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של להבי וקבע כי דרגת הנכות הזמנית מוחזרת להיות דרגת נכות צמיתה.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא