Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

נפגעי פעולות איבה

תושב ישראל שנפגע בישראל, בשטחי יהודה שומרון ועזה או בחוץ לארץ מפגיעת פעולת איבה של כוחות אויב שמטרתה פגיעה בעם היהודי נחשב לנפגע פעולות איבה.

תחום הזכאים הורחב במהלך השנים וראוי לבדוק בכל מקרה את הזכאות אצל עורך דין מומחה בתחום.

כך למשל כיום די בכך שאחת ממטרות הארגון שביצע את פעולת האיבה בחו״ל היא פגיעה בעם היהודי גם אם הפעולה הספציפית לא היתה מכוונת נגד יהודים.

הטיפול בנפגעי פעולות איבה מופקד בידי המוסד לביטוח לאומי אולם התגמולים הכספיים לנפגעי פעולות איבה נקבעים על פי עקרונות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) המעניק את הזכויות לנכי צה"ל.

בקישורים שלפניך תמצא סקירות של פסקי דין שניתנו בתחום זה וגם בתחומים עם עקרונות דומים מהם תוכל ללמוד גם על המקרה שלך: