Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

בכל תחומי הביטוח

דיני הביטוח עשירים במונחים מופשטים כמו כוונת מרמה, תום לב, שאלה גורפת, סיבות מוצדקות, מבטח סביר ועוד.

מונחים מופשטים אלה מתמלאים בתוכן ומתפרשים בהתאם להשקפת עולמו של השופט היושב בדין או כמאמר חכמינו בהתאם להִרְהוּרֵי לִבּו.

כך למשל, באחד מפסקי הדין המרכזיים בביטוח בפרשת רוטנברג ראה שופט אחד את ההתנהגות שנגלתה בפני בית המשפט כהתנהגות המונעת מכוונת מרמה בעוד שני חבריו להרכב ראו בה התנהגות המונעת מבושה תמת לב.

מתוך נקודת מבט זו, אשר מכריעה את משפטי הביטוח, כתבנו את סקירות פסקי הדין בקישורים הבאים: