Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

רשלנות רפואית ועוולות נזיקין

פקודת הנזיקין הונהגה בארץ על ידי האנגלים שלא הסתירו כי הפקודה מבוססת על הציווי המקראי "ואהבת לרעך כמוך".

כך, באמצעות הכובש הזר, חזרנו אל מקורותינו.

במהלך השנים הוסיף המחוקק הישראלי עוולות נזיקין נוספות בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק העוולות המסחריות ועוד.

עוולות הנזיקין מחייבות את המזיק, שהפר חובה עוולתית, לשלם פיצויים על הנזק שגרם לניזוק.

לעיתים העוולה היא מסגרת בלבד. כמו עוולת הרשלנות. בתי המשפט יוצקים לתוכה מדי יום חובות חדשות שהפרתן נחשבת לרשלנות. זו דוגמא מובהקת לחקיקה שיפוטית. התנהגות שאתמול נחשבה סבירה עשויה מחר להחשב רשלנית.

הקישורים הבאים מובילים לסקירות של הפסיקה העניפה והחובות העוולתיות החדשות, המתפתחות מדי יום, בתחום מרתק זה של דיני הנזיקין: