Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
אנו שמחים להודיעכם כי התחדשנו. החל מיום 26.6.2022 נמשיך לשרת אתכם במשרדנו החדש בכתובת: "מגדל על דיזנגוף סנטר" קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. פרטים נוספים בתפריט "אודותינו".

"דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים" - פסקי דין במקרים דומים

1 - 32 מתוך 460

שירביט: נכנסת למעבר מים? אתה רמאי

11 לספטמבר 2017
מבוטח שעיסוקו בחילוצים נכנס עם רכבו למעבר מים. שירביט טענה כי בעצם הכניסה למעבר יש להוכיח כוונה לגרום לנזק במתכוון. האם בית המשפט יקבל את הטענה?

אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון

13 לנובמבר 2014
הוראות פיקוח ליישום הלכת סלוצקי בעליון: אין לדחות תביעה רק משום שהמבוטח הפר תנאי מיגון. חובת תיעוד היוועצות עם גורמי חיתום, אקטואריה, ביטוח משנה וכו'

תתקן ואחר כך נשלם

16 לאוקטובר 2005
רכב ניזוק מברד. האם חברת הביטוח רשאית להתנות את תשלום הנזקים המכוסים בכך שהמבוטח יתקן קודם נזקין לא מכוסים, ובכך לחמוק משתלום.

שלולית המים

26 למאי 2003
האם נזק לרכב הנקלע לשלולית מים מכוסה תחת כנפי פוליסת ביטוח המקיף? על כך השופט דוד מינץ, מבית משפט השלום בירושלים.

הבסיס לחישוב אובדן גמור להלכה

7 לאוגוסט 2001
רכבו של המבוטח ניזוק חלקית. לפי תנאי הפוליסה שהחזיק בידיו, היה המבוטח זכאי למלוא שווי הרכב, כאשר נזקו עולה על 50 אחוז. כיצד יש לחשב שווי זה?

סיכוני ברד בפוליסת רכב

21 לאוקטובר 2002
השאלה אם נזקי ברד מכוסים בפוליסת ביטוח רכוש לרכב חוזרת ועולה מפעם לפעם. בסקירתנו זו ננסה את כוחנו לתת תשובות אפשריות לשאלה זו.

הנחיות לטיפול בתביעות רכב

4 לדצמבר 2000
הנחיות המפקח בעניין דרך סילוק תביעת מבוטח בגין נזק שנגרם לרכב המבוטח על פי חוזה ביטוח מקיף לרכב פרטי, בהתאם לפוליסה התקנית

בירור תביעה בביטוח רכב

10 ליוני 2002
ליקויים בטפול בתביעת רכב: אי תשלום במועד, אי המצאת דוח שמאי, חישוב לקוי בירידת ערך, העדר הנמקות, אי תשלום הוצאות גרירה, אי תשלום סכום שאין עליו מחלוקת

בדיקת פוליגרף ואמצעי מיגון

4 ליוני 2002
דני צור, מרכז בכיר ביחידה לפניות הציבור במשרד המפקח על הביטוח, מעביר אל חברות הביטוח הכרעה עקרונית בתלונת מבוטח באשר לבדיקת פוליגרף.

השמאי המתלבט

29 למאי 2000
שמאי חברת הביטוח שינה את דעתו שלוש פעמים טרם הכריע סופית. עו"ד ארית שני-טל מהיחידה לפניות הציבור במשרד המפקח על הביטוח האם המבטחת חייבת בשכר שמאי פרטי

מרכזי סילוק תביעות

19 למרץ 1999
משרד המפקח על הביטוח מבהיר כי לא יטפל בפניות הרבות המוגשות על ידי "מרכזי ניהול וסילוק תביעות של מבוטחים".

הבונוס המקפח

9 לפברואר 1994
רכב ניזוק בתאונה כאשר בנו של המבוטח, קטין ללא רישיון נטל את הרכב ללא רשות. בפוליסה סעיף בו מוחרגת גניבה על ידי בן משפחה של המבוטח. האם ההחרגה תקפה?

על חופש החוזים והלב השומע

6 לספטמבר 2021
על רקע פסיקת העליון שתאגידי הביטוח חופשיים לנסח פוליסות כראות עיניהם: תקווה שארבעת השופטים שימונו בשנה הבאה יהיו עם "לב שומע", כמאמר שלמה המלך.