בחר גודל טקסט גדולבחר גודל טקסט רגילבחר גודל טקסט קטן

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

השם המלא: פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

פקודה המטילה על בעלי ספינות ורבי-החובל שלהן אחריות לנזק הנגרם כתוצאה מהילוכן בים בניווט

השם הקצר

1. פקודה זו תיקרא פקודת הנזיקין הנגרמים ע"י ספינות בניווט, 1939.

אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה

2. למרות כל האמור בכל חוק עותומני או בכל חוק אחר או פקודה אחרת, הרי הבעלים או רב-החובל של כל ספינה בניווט, בין שהניווט הוא מאונס ובין שהוא בצורה אחרת, יהא אחראי לכל אבדן או היזק שנגרמו ע"י הספינה או ע"י משגה בנהיגת הספינה.

הפקודה פורסמה: ע"ר 877, תוס' 1, עמ' (ע) 15, (א) 21.