Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחות משרדנו ולחפצים בשירותינו
גם בימי הסגר אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחותינו. זאת בזכות מערכת ספידוקס המותקנת במשרדנו והמאפשרת עבודה מלאה מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

השם המלא: פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

פקודה המטילה על בעלי ספינות ורבי-החובל שלהן אחריות לנזק הנגרם כתוצאה מהילוכן בים בניווט

השם הקצר

1. פקודה זו תיקרא פקודת הנזיקין הנגרמים ע"י ספינות בניווט, 1939.

אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה

2. למרות כל האמור בכל חוק עותומני או בכל חוק אחר או פקודה אחרת, הרי הבעלים או רב-החובל של כל ספינה בניווט, בין שהניווט הוא מאונס ובין שהוא בצורה אחרת, יהא אחראי לכל אבדן או היזק שנגרמו ע"י הספינה או ע"י משגה בנהיגת הספינה.

הפקודה פורסמה: ע"ר 877, תוס' 1, עמ' (ע) 15, (א) 21.