הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

כיסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב

29 באוגוסט 2001 (י' באלול התשס"א)

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: הבהרה עקרונית בעניין פיצוי בגין כיסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב

כחלק מעבודת היחידה לפניות הציבור - משיבים המטפלים גם לפניות או שאלות בנושאי ביטוח המופנות אלינו על ידי הציבור.

היות וחשבנו שיכול ותמצאו עניין בחלק מהנושאים עליהם אנו נותנים תשובות, החלטנו להביא לעיונכם ולציבור הרחב תשובות המשקפות את עמדתינו.

ליחידתנו הגיעה פניה של קצין בטיחות תעבורה של חברה אשר ביקש לברר האם כיסא בטיחות לרכב שהיה ברכב עת נגנב, הינו חלק מהרכב בגינו זכאים לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

הפוליסה התיקנית לכלי רכב פרטיים עד 4 טון קובעת בסעיף 1 :

"מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, בתקופת הביטוח, לרכב הנקוב במפרט לרבות מזגן האויר שבו ואביזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכח דין (להלן - הרכב)"

    (ההדגשה שלי - א.ש.ט).

כסא בטיחות לתינוק הינו אביזר מחוייב על פי דין רק כאשר מסיעים תינוק ברכב.

לפיכך, רכב שנגנב והיה בו כסא בטיחות לתינוק ובמועד שנגנב הרכב או בסמוך לכך, הוסע בו תינוק - זכאי בעל הרכב לקבל מחברת הביטוח פיצוי בגין כסא הבטיחות. בכל מקרה אחר, לא יראו את כסא הבטיחות לתינוק כחלק מהרכב המבוטח, עליו מחוייבת חברת הביטוח לשלם פיצוי, אלא אם הוסכם אחרת עם חברת הביטוח.

זוהי עמדתינו, לידיעתכם.

נודה על הפצת עמדתינו זו בקרב עובדי החברה הנוגעים בדבר.

בכבוד רב,

ארית שני-טל, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

מר זאב אבן חן, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

ד"ר משה בן-אליעזר, מנכ"ל משותף, לשכת סוכני ביטוח בישראל