הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה)

חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952

פירושים

1. בחוק זה -

      "הפקודה" פירושו - פקודת הנזיקים האזרחיים, 1944;

"מעשה" - לרבות מחדל;

"אחריות בנזיקים" פירושו - אחריות לפי הפקודה על מעשה שנעשה לאחר תחילת תקפו של חוק זה;

מונחים אחרים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בפקודה.

אחריות המדינה בנזיקים

2. דין המדינה, לענין אחריות בנזיקים, כדין כל גוף מואגד, פרט לאמור להלן בחוק זה.

מעשה בתחום הרשאה חוקית

3. אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית, או בתום-לב תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית; אולם אחראית היא על רשלנות שבמעשה.

הוצאת שם רע

4. אין המדינה אחראית בנזיקים על הוצאת שם רע.

פעולה מלחמתית

5. אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה על ידי פעולה מלחמתית של צבא-הגנה לישראל.

חבלה שנגרמה בשירות צבאי(תיקון התשל"ב)

6. (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה שנחבל אדם ועל מחלה או החמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי.

(ב) "שירות צבאי", בסעיף זה, פירושו כבחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התש"ט-1949.

מוות שנגרם בשירות צבא (תיקון התשל"ב)

7. (א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מותו של אדם שבא כתוצאה מחבלה שנחבל או ממחלה או מהחמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי.

(ב) "שירות צבאי", בסעיף זה, פירושו כבחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),תש"י-1950.

התיישנות לענין חוקי שיקום (תיקון התשכ"ג)

7א. הוגשה תובענה בנזיקין נגד המדינה ונדחתה מכוח הסעיפים 6 או 7, תסתיים תקופת ההתיישנות להגשת בקשות להענקות ותגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, במועד הקבוע בהם או בתום ששה חדשים מיום מתן פסק-דין שאין עליו ערעור עוד, הכל לפי המועד המאוחר יותר, ובלבד שהתובענה בנזיקין הוגשה לא יאוחר משנה לאחר תום תקופת ההתיישנות הקבועה באותם חוקים.

פטור מאחריות בנזיקים שלוחי המדינה (תיקון התשמ"ט)

7ב. (א) בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים לפי אחד הסעיפים 5 עד 7, יהא פטור מאחריות כאמור גם מי שבגללו היתה המדינה אחראית בנזיקים אילולא הסעיפים האמורים.

(ב) סעיף זה יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני יום תחילתו, ואולם אין בו כדי לפגוע בפסק דין סופי שניתן לפני היום האמור.

זכות המדינה לשיפוי (תיקון התשמ"ט)

7ג. אין בהוראות סעיף 7ב כדי לפגוע בזכותה של המדינה לשיפוי ממי שהיה חייב בו אילולא ההוראות האמורות.

נכסים מוקנים למדינה

8. אין המדינה אחראית בנזיקים בתורת בעלת נכס שהוקנה לה מכוח החוק בלבד, כל עוד לא קנתה אחיזה בנכס.

שמירת הוראות חוק מיוחדות

9. האמור בחוק זה אינו פוגע בכל הוראה שבחיקוק מן החיקוקים המנויים להלן, הקובעת, המגבילה או השוללת את אחריות המדינה או מוסדותיה:

      (1) פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין);

(2) פקודת בתי הדואר;

(3) פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936;

(4) חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950;

(5) חוק נכסי גרמנים, התש"י-1950;

(6) חוק בנק הדואר, התשי"א-1951.

ביטול

10.סעיף 4(1) לפקודה - בטל.

תיקון

11.פקודת המשפטים הממשלתיים תתוקן כך:

      (1) בפיסקה (ג) במקום הנקודה שבסופה יבוא פסיק ואחריו "או";

(2) תיווסף פיסקה זו:

"(ד)נזיקים אזרחיים".

החוק פורסם:

ס"ח 109, התשי"ב (21.7.1952), עמ' 339.

התיקונים פורסמו:

ס"ח 384, התשכ"ג (9.1.1963), עמ' 27;

ס"ח 663, התשל"ב (27.7.1972), עמ' 134;

ס"ח 1269, התשמ"ט (8.3.1989), עמ' 16.