Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

קיזוז מתגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא קיזוז מתגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור

רכבו של מבוטח נפגע בתאונת דרכים. חברת הביטוח אישרה את תביעת הביטוח, אולם קיזזה מתגמולי הביטוח הפרש בערך השרידים שלטענתה נוצר, כיוון שהמבוטח מכר את שרידי הרכב בעלות הפחותה משמעותית משווים הריאלי ומבלי שהודיע על כך לחברת הביטוח.

לטענת חברת הביטוח היא הורתה למבוטח למכור את השרידים לגורם העובד עימה, ואז היה מתקבל סכום גבוה יותר עבור השרידים. לטענת החברה המבוטח לא קיים את חובתו להקטין את הנזק, בהתאם להוראות סעיף 61 (א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981.

במהלך בירור הפנייה עלה שההוראה בדבר מכירת השרידים של חברת הביטוח הועברה משמאי של חברת הביטוח לשמאי שמונה ע"י המבוטח, אך לא נמסרה (ע"י חברת הביטוח) למבוטח עצמו. לאחר שהבהרנו לחברת הביטוח שלא קוימה חובתה להודיע למבוטח כיצד עליו לנהוג בעניין מכירת שרידי הרכב, הודיעה חברת הביטוח שתשלם למבוטח את הסכום שקוזז מתגמולי הביטוח.