הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תעריפי ביטוח של ציוד מכני הנדסי

לקוח מאתר www.kalir.co.il

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון

ט"ו באלול התשס"ד

1 בספטמבר 2004

חוזר ביטוח 2004/17

בעקבות פניות ציבור שהגיעו למשרדנו בנוגע לתעריפי הביטוח של ציוד מכני הנדסי (צמ"ה), ומבדיקות שערכנו, עולה כי בביטוח של ציוד מכני הנדסי גובות חברות ביטוח דמי ביטוח על פי ערך הציוד כחדש, אך משלמות תגמולי ביטוח על פי שווי השוק של הציוד ביום קרות מקרה הביטוח. כך למשל, שני מבוטחים בעלי ציוד מכני הנדסי מסוג זהה ומשנת ייצור שונה, ובשל כך בעלי שווי שונה, משלמים דמי ביטוח זהים, אך מקבלים תגמולי ביטוח שונים באופן מהותי. זהו מצב בלתי סביר.

לפיכך הריני להורות כדלקמן:

1. מבטח המנפיק פוליסות לביטוח ציוד מכני הנדסי יקבע את תעריפי הביטוח על פי עקרונות אקטוארים מקובלים אשר יתחשבו, בין היתר, במאפייני הציוד השונים, לרבות גילו.

2. מקום בו לא ניתן לקבוע תעריפי ביטוח כאמור בסעיף 1, יהא רשאי המבטח לקבוע בפוליסה כי במקרה של נזק חלקי ישולמו תגמולי הביטוח על פי ערך כינון ללא ניכוי פחת.

לענין זה, "ערך כינון" – תיקון או החלפה בציוד חדש מאותו סוג ואיכות של הציוד שאבד או ניזוק.

תחולה

חוזר זה יחול על כל חברות הביטוח.

תחילה

הוראות חוזר זה יחולו לגבי כל חוזה לביטוח ציוד מכני הנדסי שיכרת החל ביום 1.4.2005.

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח

לקוח מאתר www.kalir.co.il