הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הצמדה דולרית לכל אורך הדרך

הפוליסות הדולריות שמשו מאז ומתמיד כר לחילוקי דעות בין מבוטחים לחברות ביטוח, במיוחד, בתקופות אינפלציה דוהרת.

המדובר בפוליסות, שבהן סכום תגמולי הביטוח נקוב במטבע הדולר.

גישת חברות הביטוח היתה כי ההצמדה בהן היא, לפיכך, לשער הדולר בלבד.

המבוטחים מצדם טענו, כי יש להפוך את הסכום הדולרי לשקלים ביום קרות מקרה הביטוח ומיום זה ועד ליום התשלום בפועל יש להוסיף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

לפני מספר ימים הכריע בית המשפט העליון בסוגיה זו, בפסק דין, שניתן פה אחד על ידי הרכב השופטים לוין, נתניהו ומלץ.

האירוע

רמי ונטורה נפגע בידו השמאלית עת הפעיל משור לחיתוך שיש ביתי. אצבע אחת נקטעה ושלוש אחרות נפגעו. לרמי היתה פוליסה דולרית בחברת הביטוח איתן.

קביעת בית המשפט המחוזי

השופטת שטרסברג כהן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסקה כי על פי הפוליסה זכאי ונטורה מחברת איתן לתגמולים עבור נכותו.

סכום התגמולים, לפי קביעת השופטת, יהיה צמוד לדולר מיום הוצאת הפוליסה ועד למועד התאונה אך מיום זה ואילך ישא בהפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית. השופטת ביססה את החלטתה על הנימוק לפיו מרגע שמחלוקת מובאת לערכאות, הופכים תגמולי הביטוח לחוב שקלי רגיל, עליו מצטברים הפרי הצמדה למדד וריבית.

נקודת המוצא של החוק

השופט דב לוין שכתב את פסק הדין בבית המשפט העליון לא קיבל גישה זו. לגירסתו אמנם באה ההצמדה למנוע מחברות ביטוח "לעשוק" לקוחות בתקופות בהן האינפלציה שחקה כל חלקה טובה. המגמה היא שחברת הביטוח תחוייב בהצמדת הסכומים ולא תצא נשכרת בהשהיית תשלום הכספים. אך החוק יוצא גם מנקודת הנחה שכאשר תגמולי הביטוח מחושבים במטבע זר הם שומרים על ערכם הריאלי ואין צורך בתוספת הצמדה לגביהם.

ההכרעה

השופט מוסיף וקובע כי מרגע שנקבעה בחוזה הביטוח דרך הצמדה מסוימת מוטלת על הצדדים חובה לקיימה אפילו מתברר בדיעבד כי כדאי היה יותר לנקוט בהצמדה אחרת.

לכן התגמולים על פי פוליסה דולרית יחושבו לפי שער הדולר לכל אורך הדרך עד ליום התשלום בפועל. בנוסף מגיעה למבוטח ריבית דולרית בשיעור שנקבע על ידי בנק ישראל כתשלום לבנקים עבור כספי פקדונות דולריים.

ריבית זו מטילה על חברות הביטוח תמריץ נוסף לשלם בהקדם גם כאשר התגמולים משולמים במטבע חוץ.

תוצאת פסק הדין היא אם כן שפוליסות דולריות צמודות, כלשונן, לדולר בלבד עם תוספת ריבית דולרית רשמית של בנק ישראל.


לפסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: לפסק הדין המלא