הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

נוסח גורף של כתב קבלה ושחרור בתחום ביטוח החובה

נוסח גורף בכתב קבלה ושחרור בתחום ביטוחי חובה

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ג בסיון התש"ס 26 ביוני 2000

(שה. 2000-3719)

לכבוד

מנכ"לי חברות הביטוח,

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: הכרעה עקרונית בעניין כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף

1. בעקבת תלונת ציבור שהגיעה ליחידה בה התלונן בא כוחם של הורים שכולים על נוסחו הגורף של כתב קבלה ויתור ושחרור עליו נתבקשו לחתום כתנאי לקבלת סכום הפיצויים בגין מות בתם בתאונת דרכים, מצאנו לנכון להביא לידיעתכם כי הכרענו את התלונה כ"מוצדקת" ולהלן תמצית ההכרעה.

2. נושא "כתב קבלה ויתור ושחרור" לגבי עזבון של אדם שלא היה מפרנס נדון בוועדות המקצועיות של "אבנר", איגוד לביטוח נפגעי רכב בערבון מוגבל הנושא ב-70 אחוז מסכום הפיצוי.

3. בברור שערכנו עם אבנר עולה, כי אבנר הציעה לשנות את נוסחו של סעיף כתב קבלה ויתור ושחרור באופן שתובע יחזיר כספים ששולמו למיטיב לאחר שהוא, התובע כבר קיבל כספים אלה מהמבטח. אף שהסעיף אמור למנוע כפילות בתשלום הפיצויים הן לנפגע והן למיטיב שלו הציעה אבנר לשנות את נוסח הסעיף באופן שיהיה מוגבל בסכום והקושר את חובת התובע להחזיר למבטח כספים ששילם לעזבון.

4. סעיף כתב קבלה ויתור ושחרור לסילוק סופי של תביעת עזבון תלויים אשר לטעמנו מקיים את עמדתנו ואת עמדת אבנר קובע:

"הננו מתחייבים לפצות ולשפות את הנתבעים, או מי מהם, מיד עם דרישתם הראשונה, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדם, או נגד כל אחד מהם לחוד, בגין כל תביעת שיבוב שתשולם על ידם לאדם או גוף שהיטיבו נזקי בגין נזק עבורו קיבלנו פיצוי מהנתבעים עקב התאונה הנ"ל, למעט ...."

5. כמו כן עלתה השאלה מהו הפיצוי שיינתן בעד תקופת סחבת של שנתיים, לטענת המתלונן - הבהרנו כי על פי הוראות סעיפים 60-62 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 לא הוקנתה סמכות למפקח על הביטוח להטיל קנס או פיצוי נזיקי למתלונן שתלונתו נמצאה מוצדקת.

6. לפיכך, קבענו כי הסכום המגיע לעזבון הוא הסכום שהגיע במועד פטירתה של המנוחה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 וזאת מפאת העובדה שאי קבלת תגמולי הביטוח נבעה מכך שלא ניתן היה לקבלם כ"סכום שאינו שנוי במחלוקת" בהיות המחלוקת על נוסח כתב הויתור המתנה את קבלתם ולא על הסכום.

7. לפיכך, הורנו לחברת הביטוח לתקן את כתב קבלה ויתור ושחרור באופן שיתיישב עם האמור בסעיף 3 לעיל ועד שהדבר ייעשה לשלם להורים השכולים, את הסכום המגיע להם כנגד חתימתם על כתב קבלה ויתור ושחרור שהומלץ על ידי אבנר. זאת, על מנת למנוע עיכוב נוסף בתשלום הפיצויים.

8. תלונות דומות שיגיעו אלינו יוכרעו על פי האמור בהכרעה זו, נודה לכם באם תוכן ההכרעה העקרונית יובא לידיעתם של יתר עובדי החברה וסוכני הביטוח.

בכבוד רב,

רחל רטוביץ, עו"ד

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון

העתק:

גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר