הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביחד אבל בנפרד

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

29 במאי 2002 (י"ח בסיון התשס"ב)

שה. 2002-4296

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: צירוף מועמד ובני משפחתו לביטוח באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדות

1. במהלך בירור תלונה שהגיעה ליחידה לפניות הציבור בעניין צירוף מבוטחים לביטוח בריאות, התברר כי קיים ליקוי באשר לאופן עריכת הצהרת בריאות, כאשר מדובר בתוכנית ביטוח אליה מצטרפים מועמד ובני משפחתו. במקרה נשוא התלונה ניתן לשני בני זוג למלא הצהרת בריאות, שהוצגה בפניהם, באמצעות שאלון אחד בלבד.

2. להצהרת הבריאות עשויה להיות נפקות משפטית מהותית, מעבר לשימוש שנעשה בה בעת ביצוע החיתום על ידי חברת הביטוח, בשלב בו היא שוקלת לקבל את הצעת המבוטח ולצרף אותו כמבוטח על ידיה. אי גילוי נאות מצד מבוטח במסגרת ההצהרה עשוי לעיתים להקנות לחברת הביטוח זכות לביטול החוזה ואף למתן פטור מלא או חלקי מחבותה לשלם למבוטח תגמולי הביטוח.

3. בהעדר הצהרת בריאות נפרדת לכל אחד מהמועמדים, אף אם הם בני משפחה אחת או בני זוג, לא ניתן לדעת מי מהם ענה על השאלות בהצהרה. לא למותר לציין, כי מועמדים שונים עשויים לענות באופן שונה על השאלות.

4. לפיכך, לעמדת היחידה לפניות הציבור, בעת ביטוח מספר מועמדים בעת ובעונה אחת באותה תוכנית, על חברת הביטוח לדרוש הצהרת בריאות נפרדת מכל אחד מהם וזאת על מנת למנוע מצבים של חוסר ודאות ואי בהירות באשר למצבם המשפטי בעתיד.

5. לאור האמור לעיל, התלונה הוכרעה כמוצדקת וניתנה הוראה לחברת הביטוח לקבוע נוהל על פיו תינתן לכל מועמד האפשרות להשיב בשאלון נפרד על השאלות שבהצהרת הבריאות.

בכבוד רב,

ליאורה הירשהורן, עו"ד

היחידה לפניות הציבור

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר