הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חובת וידוא אקטיבית

בית העסק של חברת דולפין סאונד נפרץ. תכולתו נגנבה.

מבטחת בית העסק, חברת הביטוח הדר, סירבה לשלם לדולפין סאונד את תגמולי הביטוח עבור נזקיה.

בעקבות פריצה קודמת, כך טענה הדר בפני השופטת שלומית יעקובוביץ מבית משפט השלום בראשון לציון, ביקשתי מדולפין סאונד לבצע שיפורים בהגנות בית העסק. אלה לא בוצעו.

דולפין סאונד לא חלקה על כך שהיא אומנם לא מילאה אחר הדרישות לשיפור המיגון.

אף על פי כן חויבה הדר לשלם את מלוא תגמולי הביטוח.

השופטת יעקובוביץ, מזכירה להדר, כי בתחום התנאים והסייגים לכיסוי הביטוחי, מוטלת על חברת הביטוח אחריות אקטיבית בדמות חובת הגילוי והוידוא.

חובת הגילוי והוידוא נוסחה על ידי בית המשפט העליון, בפרשת מנשה ישר, שהובאה באתר משרדנו תחת הכותרת בור ועם הארץ, בזו הלשון:

"חברת הביטוח חייבת להסב את תשומת לבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו, ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים, וכי במקרים בהם לא התקיימו לא יוכל ליהנות מגיבוש זכותו לשיפוי".

חובת הוידוא, מבהירה השופטת, איננה מסתכמת אך בחובה לוודא כי המבוטח ער לתנאי הפוליסה. חובת הווידוא מטילה על חברת הביטוח גם חובה אקטיבית, לוודא כי תנאים הכרוכים בפעולה מצד המבוטח, כמו התקנת אמצעי מיגון, אומנם מולאו על ידו.

חובת וידוא אקטיבית זו לובשת צורה, בהתאם לנסיבות. לעיתים יהא די בקבלת אישור בכתב על מילוי התנאי כמו שמקובל במיגוני רכב. לעיתים תידרש בדיקה על ידי גורם מקצועי מטעמה של חברת הביטוח כמו סוקר או מומחה למיגון.

הדר לא נקטה בשום אמצעי על מנת לוודא כי מולאו דרישות המיגון שהעמידה. הדר לא דרשה לקבל אישור בכתב על התקנת אמצעי המיגון, לא מהמבוטח וגם לא מטעם המתקין. הדר גם לא שלחה סוקר לבית העסק.

במקרה זה, מוסיפה השופטת, נוכח הדרישה הנרחבת שהעמידה הדר לשיפור אמצעי המיגון, היה על הדר לוודא מילוי דרישותיה באמצעות איש מקצוע מטעמה או למצער על ידי קבלת אישור מהמתקין.

משלא נהגה כן, קובעת השופטת, יש לראות את הדר כמי שלא עמדה בחובת הוידוא המוטלת עליה ואין היא רשאית להתנער מחיוביה על פי הפוליסה לאחר קרות האירוע הביטוחי.

השופטת גם דוחה את עמדת הדר כי ניתן לקבוע את תנאי המיגון כתנאי מוקדם לתחולת הביטוח. דהיינו תנאי שכניסת הפוליסה לתוקף תלוי בקיומו. ניסוח תנאי המיגון בפוליסה של הדר כתנאי מוקדם, קובעת השופטת, מנוגד לתקנות הפיקוח בדבר צורת הפוליסה ותנאיה. לקבלת התקנות המופיעות באתר משרדנו במדור חיקוקים בביטוח ונזיקין לחץ כאן. תקנה 4 לתקנות קובעת את תוצאות ההפרה של תנאי מיגון והיא אינה מאפשרת לקבוע תנאי מיגון כתנאי מוקדם לתוקף הביטוח.

בהקשר זה, מפנה השופטת לשני פסקי דין שהובאו באתר משרדנו. האחד תחת הכותרת אמצעי הגנה כתנאי מוקדם בפוליסה והשני בלי לחץ.

על פי התקנות, חברת הביטוח יכולה ליהנות מהעובדה שהמבוטח הפר את תנאי המיגון, רק כאשר תוכיח כי היא הייתה גובה פרמיה גבוהה יותר ללא אמצעי המיגון. במקרה כזה חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח מופחתים לפי היחס שבין הפרמיה שנגבתה בפועל לבין הפרמיה שחברת הביטוח הייתה גובה. חברת הביטוח יכולה להיות פטורה כליל מתשלום תגמולי ביטוח אם תוכיח ששום מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח אפילו תמורת פרמיה גבוהה יותר ללא אמצעי המיגון.

הדר, קובעת השופטת, לא השכילה להציג ראיות כמתבקש מהתקנות כיצד היה נוהג מבטח סביר וגם לא אודות שיעורי הפרמיות. על כן חבה היא בתשלום מלוא תגמולי הביטוח.

הדר חויבה איפוא במלוא נזקי הפריצה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין בשיעור 20% בתוספת מע"מ.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא